homeautós túrákfly & drivekörutaknászútnyaralj és láss!Premium selectionvízumkapcsolatrólunk

Általános Szerződési Feltételek

  

I. Bevezetés

 

I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 21. fszt., tel: +36 20 413 3333 fax: +36 1 4850079, nyilvántartási szám: R 02047/2000, adószám 11176512-2-41, a továbbiakban: MAURI) a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) teszi közzé általános utazási feltételeit. Az ÁSZF, valamint a MAURI által kiadott programfüzetben és a MAURI honlapján (www.mauri.hu, a továbbiakban: honlap) közölt információk (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Utazási Tanácsokat) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. § utazási szerződésre vonatkozó rendelkezési, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.), valamint a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv rendelkezései az irányadók. A MAURI a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja. A jelen ÁSZF-ben alkalmazott egyes fogalommeghatározásokat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény tartalmazza. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §, 7. §, 8/A. §, 15. § (1)-(2) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezéseket az utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén is alkalmazni kell.

 

I.2. Az ÁSZF a 2020. február 13. napját követően létrejött szerződésekre az irányadók, mely a MAURI által szervezett utazási csomagokra terjed ki, mindazonáltal a felek eltérő megállapodása hiányában alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag utazási szolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

 

I.3. Amennyiben a MAURI nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem az ÁSZF, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei az alkalmazandók.

 

I.4. Amennyiben a MAURI valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. repülőjegy, hajójegy, buszjegy, stb.) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem az ÁSZF, hanem az adott szolgáltatóra irányadó szerződési feltételek az érvényesek.

 

I.5. A MAURI által működtetett utazási irodák elérhetőségei az alábbiak:

  • 1052 Budapest, Deák F. u. 21 (+36 20 413 3333, e-mail: mauri@mauri.hu)
  • 6722 Szeged, Dugonics tér 2. (+36 20 413 3333, e-mail: szeged@mauri.hu)

 

I.6. Az utazási irodák nyitva tartása:

hétfőtől péntekig  Budapesten: 9:00 – 17:30, Szegeden: 9:00 – 16:00

I.7. A MAURI ügyeleti telefonszáma (csak sürgős ügyben, probléma esetén hívható): +36209609919

 

 

II. Az Utazási szerződés létrejötte

 

II.1. Az Utazó utazását írásban vagy szóban bármely MAURI irodában, illetve a MAURI-val szerződött utazásközvetítő irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a MAURI nyilvántartásba veszi és írásban visszaigazolja, valamint az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti, illetőleg az a MAURI javára jóváírásra kerül. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a MAURI választása szerint és az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig.

 

II.2. A MAURI fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a MAURI írásban értesíti. Ennek hiányában a MAURI az Utazó megrendelését törölheti, mely esetben a befizetett előleget az Utazó részére a MAURI visszatéríti.

 

II.3. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott egyedi ajánlat többek között tartalmazza a kiválasztott utazási csomagra vonatkozóan a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében – így különösen annak a) pontjában - előírt feltételeket, mely feltételek az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók. Az Utazó tudomásul veszi továbbá, hogy a lefoglalt utazásra vonatkozó díjelőleg, illetve a teljes részvételi díj megfizetésével az utazási szerződés minden további nyilatkozat nélkül létrejön közte és a MAURI között.

 

II.4. Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a megrendelés, a MAURI honlapján, hírlevelében, Facebook oldalán közzétett tájékoztatás, MAURI honlapján hozzáférhető és a Korm., rendelet 1. vagy 2. mellékletében foglalt tájékoztatás, az egyéb, a MAURI által rendelkezésre bocsátott utazási információk, ideértve az utazó részére szóló voucher-t is, egyéb utazásra jogosító okmányt, valamint a részvételi díj megfizetését igazoló számlát.

 

II.5. Ha az utat nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le, a MAURI nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, mely esetben e harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az Utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára a szerződést kötő harmadik személyt terhelik, kivéve azon kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva kizárólag személyesen az Utazót terhelhetik. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadóan a MAURI-t érő, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró harmadik személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

II.6. Az Utazó kijelenti, az ÁSZF-ben rögzített jogai és kötelezettségei tekintetében teljes körű felvilágosítást kapott, az ÁSZF tartalmát átolvasta, az abban foglaltakat megértette, valamint az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket megállapító rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

III. Az Utazó jogai és kötelezettségei

 

III.1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a MAURI részére, a MAURI által meghatározottak szerint. Ha az Utazó a részvételi díj teljes összegét nem fizeti meg határidőben, a MAURI elállhat a szerződéstől; ebben az esetben az Utazó köteles a teljes részvételi díjnak megfelelő kötbért fizetni a MAURI részére.

 

III.2. Az Utazó köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás idejét betartani. Amennyiben az Utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utazó viseli.

 

III.3. Az Utazó és a MAURI a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek kötelesek elérhetőségeikről, adataikról, az utazáshoz köthető lényeges körülményekről, azok megváltozásáról, – ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Utazó telefon/email elérhetőségét – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

 

III.4. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat az Utazó érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy nem kérhet ezekért kártérítést, és ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szállodai szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles a MAURI helyi képviselőjét, ennek hiányában a MAURI-t az ügyeleti telefonszámon haladéktalanul tájékoztatni, és erről a MAURI írásbeli visszaigazolást küld az Utazó részére (SMS vagy email). Ennek elmaradása esetén az Utazó a MAURI-nál felmerült többlet költségeket köteles a MAURI-nak megfizetni.

 

III.5. Autóbuszos, hajó-, komputazásokkal kapcsolatban az Utazó tudomásul veszi, hogy az adott autóbusz, hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé válnak. Az üzemeltető társaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért a MAURI felelősséget nem vállal. A MAURI minden esetben az adott üzemeltető társaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

 

III.6. Utazó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a MAURI megfelelően tájékoztatta kiskorú személy külföldi utazása esetén alkalmazandó szabályokról és eljárási rendről, így különösen azonban nem kizárólagosan a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés megteremtésének lehetőségéről szóló kötelezettségéről, az adott személy elérhetőségének fontossági kérdéseiről, a kiutazási engedélyezés esetleges kötelezettségéről. Utazó kijelenti, hogy ezeket a tájékoztatásokat ismeri és azok tartalmát magára nézve kötelező jelleggel tudomásul veszi.

 

III.7. Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést az ÁSZF VI. fejezetében meghatározott rendelkezések szerint.

 

III.8. Az Utazó a MAURI észszerű időn belüli - az utazás megkezdését legkésőbb 7 nappal megelőző - előzetes értesítése mellett és a MAURI által megjelölt, esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja egy olyan személyre, aki megfelel a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek. Az Utazó tudomásul veszi, hogy az utazási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházása esetén a szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő személy egyetemlegesen felel a részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további díjak, illetékek és költségek megfizetéséért. A MAURI tájékoztatja a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg a MAURI-nak az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit.

 

 

IV. A MAURI jogai és kötelezettségei

 

IV.1. A MAURI az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utazónak átadni az alábbiak szerint:

 

IV.1.a. A MAURI az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó, valamint az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumot (pl.: e-ticket, voucherek, menetjegy, biztosítási kötvény, nyugta, utalvány, tájékoztatás az indulás, utasfelvétel, közbenső megállók, csatlakozások és érkezés tervezett időpontjára) az indulás előtt legkésőbb 24 órával megküldi az Utazónak. Az Utazó kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van a MAURI irodáiban, vagy az utazásközvetítő irodánál.

 

IV.1.b. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utazó haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

IV.2. A MAURI kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon, egyedi ajánlatban, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A MAURI nem vállal kötelezettséget az Utazó azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

 

IV.3. A MAURI fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében. Vis majornak különösen, de nem kizárólagosan az alábbi események minősülnek: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

 

IV.4. Amennyiben a MAURI a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utazó részére hasonló minőségben és értékben, többletköltség felszámítása nélkül. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási szerződésben meghatározottnál, akkor az Utazó megfelelő díjengedményre jogosult. Az Utazónak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben - ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás lényegesen különbözik a szerződésben foglaltaktól, illetve ha a MAURI által felajánlott díjengedmény nem megfelelő - a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni. Az Utazó lemondási díj megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg az utazási szerződés valamely lényeges tartalmi elemének, és a MAURI nem orvosolja a problémát ésszerű határidőn belül. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt az Utazó a fent részletezett indokok alapján elutasítja, az Utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha nem élt a felmondás jogával.

 

IV.5. A MAURI fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

 

IV.6. A MAURI fenntartja magának a jogot, hogy az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal felmondja az utazási szerződést, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot (például körutazások minimális létszáma). A felmondásról a MAURI legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utazót:

  • 20 nappal az utazás megkezdése előtt a 6 napnál hosszabb utak esetén,
  • 7 nappal az utazás megkezdése előtt a 2-6 nap közötti időtartamú utak esetében,
  • 48 órával az utazás megkezdése előtt a 2 napnál rövidebb utak esetén.

 

IV.7. A MAURI fenntartja magának a jogot, hogy kártérítési kötelezettség nélkül felmondja az utazási szerződést, amennyiben elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében. Ebben az esetben a MAURI indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Utazót a felmondásról és vállalja, hogy az utazás ellenértékének befizetett részét visszafizeti az Utazónak a VI.4. alpontban foglaltak szerint, legkésőbb a felmondást követő 14 napon belül.

 

IV.8. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partner fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A MAURI a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utazót jelentkezéskor.

 

IV.9. A MAURI a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából, illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért, vagy károkért felelősséget nem vállal.

 

IV.10. A MAURI az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeket esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes vagy magasabb árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utazók részére nem biztosíthatók.

 

IV.11. A MAURI fenntartja az ÁSZF, illetve az utazási szerződés egyoldalú módosításának jogát az utazás megkezdése előtt akkor, ha a módosítás nem jelentős, és erről világosan, pontosan és érthetően köteles értesíteni az Utazót a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

 

IV. 12. Ha a MAURI az utazási csomag megkezdése előtt az utazási csomag teljes díját több mint 8%-kal megemeli, jelentősen megváltoztatja az utazási szolgáltatás lényeges elemét (Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a.) pont), vagy nem tudja teljesíteni az általa elfogadott utazói igényeket, az Utazó a MAURI által megadott ésszerű határidőn belül jogosult a változtatást elfogadni, vagy lemondási díj megfizetése nélkül az utazási szerződését felmondani. Ha az Utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és a MAURI másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani. Ha az utazási szerződést érintő módosítás, vagy a MAURI által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, úgy az Utazó díjengedményre jogosult. Amennyiben az Utazó a MAURI által megjelölt határidőben nem ad választ, úgy az utazási szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik.

 

IV. 13. Amennyiben az Utazó a fentiek szerint a szerződést felmondja és nem fogadja el a felajánlott másik utazási ajánlatot, úgy a MAURI köteles a befizetett részvételi díjat a felmondástól számított 15 napon belül az Utazó részére visszafizetni. Az Utazó a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

 

IV.14. A MAURI segítséget nyújt, ha az Utazó nehéz helyzetbe kerül. A segítségnyújtás teljesítésére különösen az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és a távközlési eszközzel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor, mely többlet szolgáltatásért az Utazó arányos díjat köteles fizetni, ha a nehéz helyzetet az Utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg a MAURI ténylegesen felmerült költségeit.

 

 

V. Fizetési feltételek

 

V.1. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a MAURI más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napnál korábban kerül sor, akkor az Utazó – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – a szerződés megkötésekor a részvételi díj húsz százalékának (20%) megfelelő összegű előleget, és a részvételi díj további húsz százalékának (20%) megfelelő mértékű foglalót köteles megfizetni a MAURI részére. Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de a teljesítés az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni – kivéve jelen általános utazási feltételek IV.3. pontjában szabályozott eseteket. Az átadott foglaló a szerződés megkötésének napjától az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napig minősül foglalónak, ezt követően a foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul.

 

A MAURI a szerződés megkötésekor a részvételi díjnak az e pontban megjelöltél nagyobb részét is követelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a MAURI-ra – ez esetben a részvételi díj megfizetéséről az utazási szerződés rendelkezik. Ha a megrendelés az utazást megelőző harmincadik (30.) naptári napon belül történik, akkor az Utazó a teljes részvételi díjat köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni.

 

V.2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utazónak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket a MAURI nem fogadja el.

 

V.3. Ha az Utazó a részvételi díj teljes összegét határidőben nem fizeti meg, úgy a MAURI jogosult a utazási szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Utazó köteles a részvételi díj 100%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni.

 

 

 

 

VI. Lemondási feltételek

 

VI.1. Ha az Utazó a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a MAURI-nak lemondási díjat fizetni az alábbiak szerint (a határidő tekintetében a visszaszámolást az indulást megelőző naptól kell kezdeni). A lemondási díj számításának alapja az utazási csomag teljes részvételi díjának összege.

Az utazás megkezdése előtt:

- 50 napnál korábbi felmondása esetére a teljes részvételi díj 25%-a

- 49-35 nappal a teljes részvételi díj 30%-a,

- 34-25 nappal a teljes részvételi díj 35%-a,

- 24-10 nappal a teljes részvételi díj 60%-a,

- 9-5 nappal a teljes részvételi díj 85%-a,

- 4 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100%-a.

 

A MAURI a fentiekben megjelölt lemondási díj mértékét a szolgáltató partner, illetve a légitársaság által szabott egyedi feltételek alapján szigorúbban határozhatja meg, melyről az Utazót az adott utazási szerződés megkötésekor minden esetben részletesen tájékoztatja.

 

VI.2. A VI.1. alpontban foglaltaktól eltérően lemondási díj fizetése nélkül mondhatja fel az Utazó az utazási szerződést az utazás megmegkezdése előtt, és igényt tarthat a részvételi díj általa befizetett hányadára, ha a célállomás helyén, vagy annak követlen közelében - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási szerződés teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. A fenti esetben a befizetett részvételi díj visszatérítésén túl az Utazó kártérítést nem követelhet.

 

VI.3. Menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak 100% lemondási díj mellett törölhetők.

Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a MAURI tényleges költségeit megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a MAURI minden esetben pontos tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utazóknak az utazási szerződés megkötésekor.

 

A MAURI tájékoztatja az Utazót, és az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok fenntartják a jogot a járatok úgynevezett túltöltésére, amely azt jelenti, hogy érvényes repülőjeggyel utazva is megtagadhatja az utazást, amennyiben több ülőhelyet értékesít az adott járatra, mint amennyi ülőhellyel az adott repülőgép fizikailag rendelkezik. Amennyiben konkrét ülőhely foglalást (számmal és betűvel megjelölt ülőhelyet) vásárol az Utazó az ajánlatban megjelöltek szerint, a repülőgéppel történő utazás meghiúsulásának kockázata (azaz a beszállítás megtagadásának kockázata) minimálisa csökkenthető.

 

VI.4. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a MAURI a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

 

VI.4.a: átutalással legkésőbb 14 napon belül az Utazó írásbeli nyilatkozata alapján az Utazó által megadott bankszámlaszámra;

 

VI.4.b: Az Utazó kérésére indokolt esetben készpénzben az utazási irodában előre egyeztetett időpontban.

 

 

VII. Módosítási feltételek

 

VII.1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utazónak a szerződött szolgáltató (légitársaság vagy szálloda) által meghatározott módosítási díjat kell megfizetnie.

 

VII.2. Azokat az eseteket, amikor az utazási szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, a MAURI útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

 

VII.3. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

 

VII.4. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

VII.5. A MAURI kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az utazási szerződés megkötését követően a teljes részvételi díjat megemelje. A MAURI a díjemelésről legkésőbb 20 nappal az utazási csomag megkezdése előtt világos, közérthető módon, a számítások feltüntetésével értesíti az Utazót. A részvételi díj bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt emelhető meg.

 

 

VIII. Az árak tartalmazzák

 

A kiadott írásos árajánlat, illetve az utazási szerződés részletesen tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ár tartalmaz (továbbiakban: részvételi díj).

 

VIII.1. Amennyiben a kiadott ajánlat tartalmaz repülőjegyet, úgy a repülőjegy oda-vissza utazásra jogosít. A poggyászok súlyhatára, az ülésfoglalás lehetősége és költségei légitársaságonként változóak. 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön ülőhely biztosítva.

 

VIII.2. Amennyiben a kiadott ajánlat tartalmaz transzfert, úgy annak útvonala: repülőtér – szálloda - repülőtér közötti és tartalmazza a csomagok szállítását is (kivéve: sportfelszerelések - pl: szörf, kite -, hangszerek, stb., melyek előzetes megrendelés esetén felár megfizetése mellett vehetők igénybe.)

 

VIII.3. Egyéb szolgáltatások

a. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában.

b. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + vacsora; teljes panzió: reggeli + ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: webolda, illetve egyedi ajánlat vagy honlap leírása és megrendelés szerint. Az egyes, előzetesen meghatározott italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal.

c. Magyar nyelvű ügyeleti telefonszám: 24 órás telefonos elérhetőség.

A szervezett programok időtartama a reptéri indulás időpontjától a reptéri érkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján kerülnek kiszámítva, nem az üdülőhelyen vagy az utazással töltött napok száma alapján.

 

VIII.4. Az Utazó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díját, az üdülőhelyi díjat, idegenforgalmi adót, kikötői illetékeket, jegykiállítási díjat, horgonyzási díjat, valamint a különböző felárakat.

 

 

IX. Fakultatív programok

 

IX.1. Fakultatív kirándulások lehetőségéről a MAURI  weboldala, hírlevele, Facebook oldala, vagy a helyi partner ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. A MAURI által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem a MAURI közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire a MAURI-nak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal, azok elmaradásával kapcsolatban a MAURI-t kárfelelősség nem terheli, és a MAURI semmilyen reklamációt nem fogad el.

 

 

X. Légi szállítás

 

X.1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. A MAURI, illetve a légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi Montreáli egyezmény, az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr., valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi Varsói egyezmény, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11), illetve a 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

X.2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a MAURI fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.

 

X.3. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – a MAURI minél gyorsabban az Utazó tudomására hozza.

 

X.4. Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utazók szerződéskötéskor kapnak. A MAURI minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása módosítási, illetve lemondási díj megfizetése mellett lehetséges csak, melynek mértékéről a MAURI az egyedi ajánlatban nyújt tájékoztatást Utazó részére. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a MAURI nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.

 

X.5. Ha az Utazó hazaszállítása vis major miatt nem lehetséges, a MAURI viseli utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel megegyező kategóriájú szállás költségeit. Ha az utasok jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

A költségek fenti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy a MAURI-t legalább 48 órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről.

 

X.6. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében, e nélkül az ügyintézés nem folytatható le. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért a MAURI-t felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

 

 

XI. Szállodák és elszállásolás

 

XI.1. A MAURI jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az Utazót elszállásolni. A MAURI nem köteles a szállodától függő, a weboldalon nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített utazói igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

 

XI.2. A MAURI kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. Az Utazónak csak a weboldalon külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, amennyiben a szobatípusok külön jelezve vannak és külön ár van az egyes szobatípusokra megállapítva. Ilyenkor a MAURI köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani. Minden egyéb esetben az egyes épületekben lévő azonos kategóriájú szobák azonos értékűnek tekintendők az épületektől függetlenül és azonos áron elérhetőek.

 

XI.3. A MAURI akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a weboldalon lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

 

XI.4. Tengerre néző vagy magasabb kategóriájú (például családi szoba, lakosztály, stb.) szoba megrendeléseket csak felár megfizetése esetén áll módjában a MAURI-nak elfogadni.  

 

 

XII. Hibás teljesítés

 

XII.1. A MAURI helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére a Ptk.-ban és a Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

XII.2. Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a MAURI helyi képviselőjénél vagy ennek hiányában telefonon, az ügyeleti telefonszámon köteles azt a MAURI-nak bejelenteni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utazónak át kell adni. A jegyzőkönyv elektronikus úton is megküldhető az info@mauri.hu email címre, az ügyeleti telefonszámra történő bejelentést követő 3 napon belül. A helyszínen felvett jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utazó az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben vagy e-mailben köteles az utazási irodának eljuttatni. A MAURI kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele, vagy az emailben megküldött jegyzőkönyv olvasásának visszaigazolása nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul.

 

XII.3. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az Utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

 

XII.4. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik.

 

XII.5. A határidőben benyújtott panaszlevelekre a MAURI 30 napon belül válaszol.

 

XII.6. A MAURI köteles a szerződésszegést orvosolni, kivéve, ha az lehetetlen, vagy - a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatás értékére tekintettel - aránytalan költségekkel járna. Utóbbi esetben az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre tarthat igényt.

 

XII.7. Ha a MAURI az Utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha a MAURI azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

 

XII.8.   Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha a MAURI bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

 

XII.9.   Az Utazó kártérítésre jogosult a MAURI-tól minden olyan kárért, amely az Utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

 

XII.10. A MAURI-nak az utazási szerződés nem- teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredőkárokért való felelőssége a Korm. rendelet 27. § (5) bek. felhatalmazása alapján a jelen fejezetben foglaltak szerint korlátozott.

 

XII.11. Az Utazó nem jogosult kártérítésre, ha a MAURI bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak róható fel, vagy olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

 

XII.12. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a MAURI-ra is. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, a MAURI által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók, azzal, hogy a MAURI az általa fizetendő kártérítés és sérelemdíj mértékét az utazási csomag teljes részvételi díja másfélszeresének megfelelő összegben korlátozza, mely korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

 

XII.13. A kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az Utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait.

A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

 

XII.14. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utazó köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a MAURI felelősséget nem vállal.

 

XII.15. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

XII.16. A MAURI által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában, ha a panaszügy rendezését a Felek egymással megkísérelték, de az nem vezetett eredményre, az Utazó panaszát lakóhelye/tartózkodási helye, illetve a MAURI székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elé terjesztheti.

A MAURI székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Név: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Lev.cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületet a www.bekeltetes.hu honlapon keresztül érhetik el.

 

A vitás ügy peren kívüli rendezésének meghiúsulása esetére a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 2.) kizárólagos illetékességének.

 

Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén lakóhelye szerint illetékes járási hivatalokhoz fordulhat:

Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Címe 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

 

XIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

 

XIII.1. Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. A MAURI köteles a szerződés megkötésekor az Utazó figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre.

 

XIII.2. Külföldi állampolgárok utazása esetén az Utazó számára javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából.

 

XIII.3. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza és az egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károkért az Utazó semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetőleg a MAURI ebből eredő kárát köteles teljes mértékben megtéríteni.

 

XIII.4. Az Utazó köteles a fogadó ország törvényeit, tradícióit betartani, ezen kötelezettségek esetleges elmulasztásából, valamint megszegéséből eredő minden kárért és költségért az Utazó felel. Erre tekintettel felhívja a MAURI az Utazó figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötése előtt részletesen tájékozódjon. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a MAURI a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

 

 

XIV. Biztosítás

 

XIV.1. A MAURI köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről, és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

 

XIV.2. A MAURI weboldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi az utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az Utazó előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon.

 

XIV.3. Az Utazó kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.

 

XIV.4. A MAURI vagyoni biztosítékát a az Európai Utazási Biztosító Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38., weboldal: http://eub.hu/, ügyfélszolgálat/kárrendezés elérhetőségei: http://eub.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat/, EUB-Assistance (EUB-Segítségnyújtás - éjjel-nappal) telefonszám: +36 1 465 3666) nyújtja. A vagyoni biztosíték hatálya a MAURI belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységére is kiterjed. A biztosítás kötvényszáma: KT-KE-1446-20221114, összege egyrészt: 180.000.000,-Ft, azaz Egyszáznyolcvanmillió forint nemzetközi utazásszervezés és 500.000 Ft azaz Ötszázezer Forint belföldi utazásszervezés esetén, mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett előlegek, részvételi díj visszafizetése), másrészt 18.000.000 Ft, azaz Tizennyolcmillió forint nemzetközi utazásszervezés és 100.000 Ft azaz Egyszázezer Forint belföldi utazásszervezés esetén, mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 9/A. § (2) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségei).

 

XIV.5. Az Utazó jelen ÁSZF elfogadásával és aláírásával tudomásul veszi, hogy a XIV. pontban meghatározott biztosítás díját a részvételi díj nem tartalmazza.

 

 

XV. Személyes adatok védelme

 

XV.1. Az Utazó a jelen ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MAURI az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utazó üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje. A MAURI a személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét – még sürgős esetekben sem – adja meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utazó maga azt nem kéri, vagy ehhez hozzájárul. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utazót terhelik.

 

XV.2. A MAURI által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatot és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelő adatvédelmi tájékoztatót a MAURI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata részletesen bemutatja, mely az alábbi linken érhető el, és amelyet az Utazó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz:

http://mauri.hu/adatvedelem/

 

 

XVI. Egyebek

 

XVI.1. A szerződés aláírásával az Utazó, illetve a szerződést kötő ügyfél megerősíti, hogy megkapta és megértette a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Ha a szerződést kötő fél, mint ügyfél, maga nem Utazó, vagy az ügyfél ugyan Utazó, de rajta kívül a szerződés más Utazókra is vonatkozik, úgy a szerződést kötő ügyfél kijelenti, hogy jogosult ezen harmadik fél/felek nevében és javára/javukra eljárni, és a harmadik felet/feleket ennek megfelelően értesítették. A szerződés teljesítéséért – ide értve a fizetési kötelezettségek teljesítését is – az ügyfél és valamennyi Utazó egyetemlegesen felel.

 

XVI.2. Az Utazó kijelenti, hogy külön tájékoztatást kapott a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, lemondási díjról, melyet kifejezetten elfogad.

 

XVI.3. Az Utazó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevételével, lényeges tulajdonságaival, feltételeivel, valamint a jelen szerződés aláírásával és tartalmával kapcsolatosan külön figyelemfelhívó tájékoztatásban részesült, és ezt követően az abban foglaltakat magára nézve kifejezetten kötelező jelleggel elfogadja.

XVI.4. Amennyiben ezen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁSZF többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen, vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel.

 

 

Kelt: Budapesten, 2023. …………………….. napján

 

 

 

……………………………………….

………………………………………

MAURI Kft.

Pánczél Zita, ügyvezető

Utazó