homeautós túrákfly & drivekörutaknászútnyaralj és láss!Premium selectionvízumkapcsolatrólunk

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Bevezetés

 

I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 21. fszt., tel: +36 1 2664700 fax: +36 1 4850079, nyilvántartási szám: R 02047/2000, adószám 11176512-2-41, a továbbiakban: MAURI) a 472/2017. (XII.28) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint a jelen Általános Szerződési Feltételek-ben (a továbbiakban: ÁSZF) teszi közzé általános utazási feltételeit. Az ÁSZF, valamint a MAURI által kiadott programfüzetben és a MAURI honlapján (www.mauri.hu, a továbbiakban: honlap) közölt információk (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Utazási Tanácsokat) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. § utazási szerződésre vonatkozó rendelkezési, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A MAURI a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.

 

I.2. Az ÁSZF a 2018. július 01. napját követően létrejött szerződésekre az irányadók, mely a MAURI által szervezett utazási csomagokra terjed ki, mindazonáltal a felek eltérő megállapodása hiányában alkalmazandók eltérő abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

 

I.3. Amennyiben a MAURI nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem az ÁSZF, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei az alkalmazandók.

 

I.4. Amennyiben a MAURI valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. repülőjegy, hajójegy, buszjegy, stb.) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem az ÁSZF, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei az érvényesek.

 

I.5. A MAURI által működtetett utazási irodák elérhetőségei az alábbiak:

  • 1052 Budapest, Deák F. u. 21 (+36/1/266 4700, e-mail: mauri@mauri.hu)
  • 6722 Szeged, Dugonics tér 2. (+36/62/55 65 65, e-mail: szeged@mauri.hu)
  • 1012 Budapest, Márvány u. 18. (+36/1/225 0360, e-mail: incoming@mauri.hu)

 

I.6. Az utazási irodák nyitva tartása:

hétfőtől péntekig
Mauri Fashion Street 9:00 – 17:30
Mauri Szeged – 08:30- 17:00
Mauri DMC – 10:00 – 18:00

 

II. Az Utazási szerződés létrejötte

 

II.1. Az Utazó utazását írásban vagy szóban bármely MAURI irodában, illetve a MAURI-val szerződött utazásközvetítő irodában lefoglalhatja. Az Utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a MAURI nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a MAURI – az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig.

 

II.2. A MAURI fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a MAURI írásban értesíti. Ennek hiányában a MAURI az Utazó megrendelését törölheti, mely esetben a befizetett előleget az Utazó részére a MAURI visszatéríti.

 

II.3. Az Utazási szerződés alapját képezik a MAURI katalógusában, weboldalán és az Utazási szerződésben rögzített információk, az ÁSZF, függetlenül a szerződés megkötésének módjától.

 

II.4. Ha az utat nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le, a MAURI nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, mely esetben e harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az Utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára a szerződést kötő harmadik személyt terhelik, kivéve azon kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva kizárólag személyesen az Utazót terhelhetik.

 

III. Az Utazó jogai és kötelezettségei

 

III.1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a MAURI részére a MAURI által meghatározottak szerint.

 

III.2. Az Utazó köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás idejét betartani. Amennyiben az Utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utazó viseli.

 

III.3. Az Utazó és a MAURI a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, – ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Utazó telefon/email elérhetőségét – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

 

III.4. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat az Utazó érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy nem kérhet ezekért kártérítést, és ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szállodai szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles a MAURI helyi képviselőjét, ennek hiányában a MAURI-t az ügyeleti telefonszámon haladéktalanul tájékoztatni és erről a MAURI írásbeli visszaigazolást küld az Utazó részére. (SMS vagy email). Ennek elmaradása esetén az Utazó az Utazásszervezőnél felmerült többlet költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.

 

III.5. Autóbuszos utazás esetén az Utazó tudomásul veszi, hogy az autóbusznál legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell jelentkezni. Amennyiben az Utazó elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételét követően elindul. Az Utazót terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő a MAURI felé. Az Utazótérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az Utazótérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utazó maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt az utaztató a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti Utazótársait, a közlekedés biztonságát (pl. fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt áll).

 

III.6. Hajó-, komp- utazásokkal kapcsolatban az Utazó tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé válnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért a MAURI felelősséget nem vállal. A MAURI minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

 

III.7. Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – a MAURI helyi képviselőjével vagy az utazási szerződésben rögzített egyéb elérhetőségek valamelyikén tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Ennek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a MAURI mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

 

III.8. Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést az ÁSZF VI. fejezetében meghatározott rendelkezések szerint.

 

IV. A MAURI jogai és kötelezettségei

 

IV.1. A MAURI az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utazónak átadni az alábbiak szerint:

 

IV.1.a. A MAURI az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van a MAURI irodáiban, vagy az utazásközvetítő irodánál.

 

IV.1.b. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utazó haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

IV.2. A MAURI kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A MAURI nem vállal kötelezettséget az Utazó azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

 

IV.3. A MAURI fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében. Vis majornak különösen, de nem kizárólagosan az alábbi események minősülnek: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

 

IV.4. Amennyiben a MAURI a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utazó részére hasonló minőségben és értékben. Az Utazónak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.

 

IV.5. A MAURI fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

 

IV.6. A MAURI fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. (például körutazások minimális létszáma).

 

IV.7. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A MAURI a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utazót jelentkezéskor.

 

IV.8. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. A MAURI fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.

 

IV.9. A MAURI a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából, illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért, vagy károkért felelősséget nem vállal.

 

IV.10. A MAURI az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeket esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utazók részére nem biztosíthatók.

 

IV.11. A MAURI fenntartja az ÁSZF módosításának jogát azzal, hogy erről köteles értesíteni az Utazót a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

 

V. Fizetési feltételek

 

V.1. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a MAURI más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napnál korábban kerül sor, akkor az utas – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – a szerződés megkötésekor a részvételi díj húsz (20) százalékának megfelelő összegű előleget, és a részvételi díj további húsz (20) százalékának megfelelő mértékű foglalót köteles megfizetni a Mauri részére. Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de a teljesítés az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni – kivéve jelen általános utazási feltételek IV.3. pontjában szabályozott eseteket. Az átadott foglaló a szerződés megkötésének napjától az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napig minősül foglalónak, ezt követően a foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul.

 

A Mauri a szerződés megkötésekor a részvételi díjnak az e pontban megjelöltél nagyobb részét is követelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Maurira – ez esetben a részvételi díj megfizetéséről az utazási szerződés rendelkezik. Ha a megrendelés az utazást megelőző harmincadik (30.) naptári napon belül történik, akkor az utas a teljes részvételi díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

 

 

V.2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utazónak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket a MAURI nem veszi figyelembe.

 

VI. Lemondási feltételek

 

VI.1. Ha az Utazó a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a MAURI-nak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a határidő tekintetében a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):

Az utazás megkezdése előtt:

- 60-42 nappal a részvételi díj 20%-a,

- 41-30 nappal a részvételi díj 30%-a,

- 29-21 nappal a részvételi díj 50%-a,

- 20-15 nappal a részvételi díj 70%-a,

- 14-7 nappal a részvételi díj 80%-a,

- 6 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100%-a

 

Menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a bánatpénz mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak 100% lemondási díj mellett törölhetők.

Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a MAURI tényleges költségeit megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a MAURI minden esetben pontos tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utazóknak az utazási szerződés megkötésekor.

 

VI.2. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a MAURI a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

 

VI.3.a: átutalással legkésőbb 14 napon belül az Utazó írásbeli nyilatkozata alapján az Utazó által megadott bankszámlaszámra;

 

VI.3.b: Az Utazó kérésére indokolt esetben készpénzben az utazási irodában előre egyeztetett időpontban.

 

VII. Módosítási feltételek

 

VII.1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utazónak  a szerződött szolgáltató (légitársaság vagy szálloda) által meghatározott módosítási díjat kell megfizetnie.

 

VII.2. Azokat az eseteket, amikor az utazási szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, a MAURI útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

 

VII.3. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

 

VII.4. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

VIII. Az árak tartalmazzák

 

A kiadott írásosárajánlat illetve az utazási szerződés részletesen tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ár tartalmaz.

 

VIII.1. Amennyiben a kiadott ajánlat tartalmaz repülőjegyet, úgy a repülőjegy oda-vissza utazásra jogosít. A poggyászok súlyhatára, az ülésfoglalás lehetősége és költségei légitársaságonként változóak. 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön ülőhely biztosítva.

 

VIII.2. Amennyiben a kiadott ajánlat tartalmaz transzfert, úgy annak útvonala: repülőtér – szálloda - repülőtér közötti és tartalmazza a csomagok szállítását is (kivéve: sportfelszerelések - pl: szörf, kite -, hangszerek, stb., melyek előzetes megrendelés esetén felár megfizetése mellett vehetők igénybe.)

 

VIII.3. Egyéb szolgáltatások

a. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában.

b. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + vacsora; teljes panzió: reggeli + ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: weboldal leírása és megrendelés szerint. Az egyes, előzetesen meghatározott italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal.

c. Magyar nyelvű ügyeleti telefonszám: 24 órás telefonos elérhetőség.

A szervezett programok időtartama a reptéri indulás időpontjától a reptéri érkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján kerülnek kiszámítva, nem az üdülőhelyen vagy az utazással töltött napok száma alapján.

 

IX. Fakultatív programok

 

IX.1. Fakultatív kirándulások lehetőségéről a MAURI  weboldala vagy a helyszínen a helyi képviselő ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, az adott ország pénznemében, vagy más külföldi fizetőeszközben történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utazó és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. A MAURI által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem a MAURI közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire a MAURI-nak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban a MAURI semmilyen reklamációt nem fogad el.

 

X. Légi szállítás

 

X.1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésére vonatkozó szabályok az irányadóak. A MAURI, illetve a légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi Montreáli egyezmény, az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr., valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi Varsói egyezmény, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11), illetve a 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

X.2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a MAURI fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.

 

X.3. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – a MAURI minél gyorsabban az Utazó tudomására hozza.

 

X.4. Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utazók szerződéskötéskor kapnak. A MAURI minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a MAURI nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.

 

X.5. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért a MAURI-t felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

 

XI. Szállodák és elszállásolás

 

XI.1. A MAURI jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az Utazót elszállásolni. A MAURI nem köteles a szállodától függő, a weboldalon nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített Utazó igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

 

XI.2. A MAURI kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. Az Utazónak csak a weboldalon külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, amennyiben a szobatípusok külön jelezve vannak és külön ár van az egyes szobatípusokra megállapítva. Ilyenkor a MAURI köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani. Minden egyéb esetben az egyes épületekben lévő azonos kategóriájú szobák azonos értékűnek tekintendők az épületektől függetlenül és azonos áron elérhetőek.

 

XI.3. A MAURI akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a weboldalon lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

 

XI.4. Tengerre néző szoba megrendeléseket csak felár megfizetése esetén áll módjában a MAURI-nak elfogadni.  

 

XII. Hibás teljesítés

 

XII.1. A MAURI helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére a Ptk.-ban és a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

XII.2. A MAURI nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A MAURI köteles az utazás során az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

XII.3. A MAURI az Utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.

 

XII.4. Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a MAURI helyi képviselőjénél vagy ennek hiányában telefonon, az ügyeleti telefonszámon. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul.

 

XII.5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utazónak át kell adni. A jegyzőkönyv elektronikus úton is megküldhető az info@mauri.hu email címre, az ügyeleti telefonszámra történő bejelentést követő 3 napon belül. A helyszínen felvett jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utazó az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben vagy e-mailben köteles az utazási irodának eljuttatni. A MAURI kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele vagy az emailben megküldött jegyzőkönyv olvasásának visszaigazolása nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

 

XII.6. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

 

XII.7. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és a MAURI mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

 

XII.8. A határidőben benyújtott panaszlevelekre a MAURI 30 napon belül válaszol.

 

XII.9. A MAURI a személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét – még sürgős esetekben sem – adja meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utazó maga azt nem kéri, vagy ehhez hozzájárul. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utazót terhelik.

 

XII.10. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

 

XII.11. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utazó köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a MAURI felelősséget nem vállal.

 

XII.12. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

XII.13. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az Utazó panaszát lakóhelyük/tartózkodási helye, illetve a MAURI székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (lev.cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) elé terjesztheti, illetve a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 2.) kizárólagos illetékességének. Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

 

XIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

 

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. A MAURI köteles a szerződés megkötésekor az Utazó figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a MAURI a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

 

XIV. Biztosítás

 

XIV.1. A MAURI köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

 

XIV.2. Az utazásképtelenségre vonatkozó (ún. storno) biztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt 30 nappal, vagy a szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazási szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg – de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak a MAURI, vagy megbízottja felé történő megfizetését követően – kezdődik meg.

 

XIV.3. A MAURI weboldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi az utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az Utazó előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon.

XIV.4. Az Utazó kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.

 

XIV.5. A MAURI vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.) nyújtja. A vagyoni biztosíték hatálya a MAURI által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazási csomagra terjed ki. A biztosítás kötvényszáma: 990 0000195, összege: egyrészt 120.000.000 Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint, mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett előlegek visszafizetése), másrészt 12.000.000 Ft, azaz Tizenkétmillió forint, mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 9/A. § (2) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségei).

 

XV. Személyes adatok védelme

 

A MAURI által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatot a MAURI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata részletesen bemutatja, mely az alábbi linken érhető el:

http://mauri.hu/adatvedelem/

 

XVI. Egyebek

 

XVI.1. A szerződés aláírásával az Utazó, illetve a szerződést kötő ügyfél megerősíti, hogy megkapta és megértette a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Ha a szerződést kötő fél, mint ügyfél, maga nem Utazó, vagy az ügyfél ugyan Utazó, de rajta kívül a szerződés más Utazókra is vonatkozik, úgy a szerződést kötő ügyfél kijelenti, hogy jogosult ezen harmadik fél/felek nevében és javára/javukra eljárni, és a harmadik felet/feleket ennek megfelelően értesítették. A szerződés teljesítéséért – ide értve a fizetési kötelezettségek teljesítését is – az ügyfél és valamennyi Utazó egyetemlegesen felel.

 

XVI.2. A MAURI ügyeleti telefonszáma (csak sürgős ügyben, probléma esetén): +36209609919

Letölthető pdf formátumban.