homeautós túrákfly & drivekörutaknászútnyaralj és láss!Premium selectionvízumkapcsolatrólunk

MAURI adatvédelmi tájékoztató

Milyen információkat kérünk Öntől?

Az információk tartalmazhatják:

  • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
  • az Ön születési idejét, utazási okmányának (személyi igazolvány, útlevél) azonosítószámát

 

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011.. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti

‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján

az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy vagy

több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor

helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,

amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Mire használjuk az Ön által adott információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

regisztrálni Önt a weboldalunkon vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása

céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos

információ keresését vagy kérését);

piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából

(ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint

fogyasztói igényfelmérés végzését);

az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve

fejlesztése céljából;

az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a termékeink és

szolgáltatásaink Ön részére történő eladását) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként,

továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából;

ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló

döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést (a) valamely szerződés megkötése

vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt Ön kezdeményezte, vagy (b) olyan törvény teszi

lehetővé, amely az Ön jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. Az automatizált

adatfeldolgozással hozott döntés esetén Önt - kérelmére - tájékoztatni fogjuk az alkalmazott

módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell

biztosítani.

Milyen módon gyűjtünk személyes információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az eseteket:

mikor az Mauri Kft. weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;

mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink

használatával vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát

rendelkezésünkre, vagy;

az információt az MAURI-val összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön

önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal

összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít

számunkra vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet

egyesített illetve elkülönített adatbázisokban is.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor

került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek

szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek

között az alábbi formákban szerezzük be:

elektronikus úton külön szövegdobozban;

nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való

megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

az információt az MAURI Kft-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön

önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Kivel oszjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé

harmadik fél részére, kivéve:

abban az esetben, ha alkalmazottaink, az Mauri Kft. tagjai, ügynökeink, szállítóink illetve

kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó

feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó

szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, fogyasztók

részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek

és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket illetve

promóciós célokat);

abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi

szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak

szerint) bűnmegelőzési illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti

felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az

adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött

szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen

iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak

érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

Ha megosztjuk az Ön Személyes Adatát az Európai Gazdasági Térségen kívül adatkezelést

folytató vagy adatfeldolgozást végző tagjaival vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívül

adatkezelést folytató vagy adatfeldolgozást végző harmadik féllel, szükség esetén előzetesen

megbizonyosodunk arról, hogy az Ön Személyes Adata legalább olyan, megfelelő szintű

védelemben fog részesülni, mint amilyet az Adatvédelmi Törvény ír elő számunkra.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon

alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő

oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással illetve az adatvédelmi

jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat,

akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre

vonjuk.

Hogyan kérhet tájékoztatást általunk kezelt adatairól, ill. hogyan módosíthatóak

az Önről kezelt adatok?

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes

Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától

számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos

kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@mauri.hu

elérhetőségünkön.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és

naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos

információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen.

Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken (i)

tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) kérni adatainak helyesbítését, illetve – a

kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; (iii) az Adatvédelmi Törvényben

meghatározott esetben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen; (iv) jogainak megsértése

esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni; és (v) követelni az adatai jogellenes

kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő

Önnek okozott kár megtérítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati

lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Felhívjuk figyelmét,

hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal

összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is

kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes

jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel

kapcsolatban további információt kérhet.

Mit tesz a MAURI az Önnel kapcsolatos adatok védelme érdekében?

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy

megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat

foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön

Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen

eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben

nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

kódolás használatával, ahol ez lehetséges;

jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és

az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink

férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Általános adatvédelmi tájékoztató

Ezen iránymutatásban a ‘Személyes Adat’ és ‘Önnel kapcsolatos információ’ kifejezéseket

rokonértelműként használjuk.

1. Az adatkezelő neve: Mauri Kft. 

2. Az adatkezelő címe: 1052 Budapest, Deák F. u. 21.

3. Elérhetőség: e-mail: info@mauri.hu telefon: +3612664700

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az

internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében történik.

5. Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) a.) bekezdése alapján az érintett

önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre: A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, e-mail cím,

lakcím, telefonszám

B. A felhasználó döntése alapján további megadott adatok: pl. neme, érdeklődési körét az

idegenforgalom esetében, születési dátuma,szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatok,  így

az Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény 3. § (2) bekezdése szerinti különleges adatok kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása

alapján kezelhető

7. Az adatkezelés célja: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok

kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (keresési szokásainak rögzítése,

korábbi foglalásainak megtekintése), valamint a megrendelt szolgáltatások lehetősége.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes

adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén

ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a

felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30

napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban vagyunk kötelesek értesíteni a felhasználót.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy

bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció

törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

9. A személyes adatok törlése: A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési

igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat..

10. Személyre szabott reklámok/tartalmak: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az

adatkezelő személyre szabott saját reklámokat küldhet felhasználó e-mail, illetve levelezési

címére, melyhez felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A levelek tartalmának

kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra,

feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú

felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

11. Adatfeldolgozó megnevezése: Mauri Kft. 

12. Adatfeldolgozó címe: 1052 Budapest, Deák F. u. 21.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: Törlési igények végrehajtása, az adatok biztonságos tárolása.

14. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,

köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat

az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi

intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz

üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz

útján történik.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy

jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított

adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai

kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az

érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti

kérelmet e-mailben info@mauri.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az

érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt

meghatározottak szerint.

18. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő

- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről

a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról,

illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért

egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz

fordulhat. 

Felhasználó lehetősége továbbá a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti

jogérvényesítés.

Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén a mindenkori adatvédelmi biztoshoz is

fordulhat (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

19. Hatályos jogszabályok:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az

elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás

szabályairól. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési,

etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről

és védelméről szóló 2. számú mellékletre;